021-44262146-7 (98)

Info@zhabeh-co.com

اطلاعات بیشتر تاریخچه شرکت

تاریخچه شرکت

اطلاعات بیشتر هیئت مدیره

هیئت مدیره

اطلاعات بیشتر سوابغ شغلی

سوابغ شغلی

اطلاعات بیشتر حوزه فعالیت

حوزه فعالیت

گواهی حسن انجام کار

از موفقیت های شرکت ژرف اندیشان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف: کسب دریافت گواهی آموزشی، استفاده درست از ملزومات ایمنی در محیط ها و نحوه فروش صحیح و استاندارد این محصولات به مصرف کننده ، به صورت علمی با حضور در کلاس های ایمنی و فروش آن در آلمان و امارات به دعوت کمپانی های اروپایی

ب : کسب و دریافت حسن انجام کار از بعضی صنایع مهم کشورازجمله فرودگاههای کشور، پتروشیمی بندرامام ،حفاری شمال، واگن سازی متر و …………………….  به منظور

کمک در اهداف راهبردی و توسعه تکنیکی ایمنی آن ها.

ج : کسب و دریافت نمایندگی بعضی از ملزومات ایمنی مهم اروپایی که امکان تولید محصولات آنها در داخل امکان پذیر نمی باشد.